Zagrebački holding HR EN     Mapa weba Kontakti

ISO certifikati

USKLAĐENJE POSLOVANJA, CERTIFIKACIJA I RECERTIFIKACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001: 2000 I ZAŠTITOM OKOLIŠA ISO 14001:2004 U GKG d.o.o. – podružnica ZGOS
 
ZGOS d.o.o. 29. prosinca 2003. istodobno je usvojio Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000 i Sustav gospodarenja okolišem ISO 14001:1996. te je tako postala prva tvrtka u vlasništvu Grada Zagreba koja je istodobno usvojila visoke standarde iz oba sustava.

Tijekom 2004. godine certifikacijska kuća BVQI Hrvatska ponovno potvrđuje certifikate za obje norme. Obnova certifikata potvrda je usklađenost svih procesa u ZGOS-u s usvojenim normama i želje za njihovim stalnim unapređenjem.

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000

Sustav upravljanja kvalitetom unutar ZGOS-a uspješno zadovoljava općim zahtjevima norme ISO 9001: 2000 i to tako što su:
 • identificirani svi procesi potrebni za sustav upravljnja kvalitetom
 • kroz Poslovnik kvalitete i odgovarajuće procedure određen je slijed i međusobno djelovanje ovih procesa
 • određeni su opći i pojedinačni ciljevi kvalitete i zaštite okoliša
 • Poslovnikom kvalitete i odgovarajućim procedurama osigurana je dostupnost informacijama nužnim za potporu pri provođenju i nadzoru ovih procesa
 • osiguran je nadzor, mjerenje i analiza svih procesa
 • provode se postupci nužni za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšanje svih procesa.
Posebno je vrijedno naglasiti da je za svaki od uočenih tehničkih sustava napravljen zaseban plan kvalitete. Tehnički sustavi su: Interventni crpni sustav, Gravitacijsko sakupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda iz tijela deponija, Obrada biootpada, Prikupljanje i korištenje plinova stvorenih na odlagalištu, Reciklaža građevinskog otpada, Kontrola ulaza na odlagalište i Istovar otapda .
 
Nadalje, za samo odlagalište otpada kreirano je 30-tak radnih uputa i procedura kojima se definira rad odlagališta, ispostavljanje računa, postupanje u slučaju ilegalnog ulaza opasnog i radioaktivnog otpada na odlagalište, upotrebu strojeva i kamiona, zaštita od požara i tehnoloških eksplozija, skladištenje i rad s zapaljivim tekućinama te brojne druge upute.

Sustav gospodarenja okolišem ISO 14001:2004
ZGOS je definirao najvažnije ekološke aspekte, ciljeve i zadatke u zaštiti okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:1996. Nakon što su definirani najvažniji ekološki aspekti te nakon provedene analize definirani su sljedeći ekološki ciljevi:
 1. Uspostaviti nadzor procjednih voda i aktivnosti u sprečavanju akcidentnih situacija u sustavu gravitacijskog prikupljanja i obrade procjednih voda
 2. Spriječiti odlaganje radioaktivnog, opasnog i ostalog otpada koji nije dozvoljeno odlagati na odlagalište 1. kategorije
 3. Spriječiti zagađenje podzemnih voda u dotoku prema području Črnkovec radom interventnog crpnog sustava baz prekida u svim uvjetima vodostaja rijeke Save kao jedinog recipijenta
 4. Izgradnja i pokretanje sustava za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnih plinova
 5. Prilagoditi rad na Odlagalištu vršnom intenzitetu prijema i istovara otpada te organizacjom i preraspodjelom rada riješiti opterećenje aktivnosti na odlaganju otpada u prvoj smjeni
 6. Uspostaviti potrebnu razinu i sadržaj odgovornosti za sve akcidentne situacije sa stajališta zagađenja okoliša.
Podružnica ZGOS je prema preporukama iste norme napravila Program gospodarenja okolišem s jasno definiranim rokom i odgovornim osobama. Razrađena je i potrebna razina izobrazbe i stručnosti odgovornih osoba te djelovanje u izvanrednim situacijama.
 
Posebno je važno istaći da je, temeljem ove norme, uspostavljeno kontinuirano mjerenje i opažanje zagađenja zraka, mjerenje i opažanje podzemnih i oborinskih voda te voda u rijeci Savi, a obavljaju se i metereološka opažanja.

Podružnica ZGOS obavila je tijekom 2018. godine tranziciju integriranog sustava upravljanja kvalitetom i sustava zaštite okoliša prema zahtjevima novih izdanja normi ISO 14001: 2015 i ISO 9001:2015.
Kao rezultat navedenog rada  dobivena je potvrda o usklađenosti poslovanja ZGOS-a u skladu s normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.

Zadnja izmjena 5.5.2020.